โลโก้เว็บไซต์ 7 พ.ย. 65 พิธีมอบทุนสนับสนุน เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอน แก่นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

7 พ.ย. 65 พิธีมอบทุนสนับสนุน เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอน แก่นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบทุนสนับสนุน เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอน แก่นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน
     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มรักป่าต้นน้ำ โดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ ประธานกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา เพื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา