โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
          วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณกุลประภัสสร พัชรพงศ์สุข น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา