โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 17 ก.พ. 2565 ณ เหล่ากาชาด จังหวัดน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 17 ก.พ. 2565 ณ เหล่ากาชาด จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 17 ก.พ. 2565 ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อ.จารุนันท์ เมธะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และ อ.ขนิษฐา สุวรรณประชา หัวหน้าศูนย์ภาษา ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ล้านนา น่าน ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ เหล่ากาชาด จังหวัดน่าน
          โดยประธานในที่ประชุม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภากาชาดไทยและหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมทั้งคณะทำงานจากองค์กรการศึกษาต่างๆ ได้หารือร่วมกับนายกสมาคมเหล่ากาชาดน่าน ถึงแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าว : ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ @Kitjanat Tangjitnusorn
เพิ่มเติม : การประชุมการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา