โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี และเชิดชูศักยภาพ 7 นักวิจัย มทร.ล้านนา ติดอันดับ AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดี และเชิดชูศักยภาพ 7 นักวิจัย มทร.ล้านนา ติดอันดับ AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 สิงหาคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดี และเชิดชูศักยภาพ 7 นักวิจัย มทร.ล้านนา ติดอันดับ AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021 ผลการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021 มีคณาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 7 ท่าน ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในระดับประเทศ และระดับโลก ขอเป็นตัวแทนแสดงความยินดี และขอชื่นชมอาจารย์ทั้ง 7 ท่านและขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่านผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ โดยนักวิจัยทั้ง 7 ราย มีรายชื่อดังนี้

1. รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

2. รศ.ดร.พายัพ  เกตุชั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

3. ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  วัฒนวิฑูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

5. ผศ.ดร.จิรภา  พงษ์จันตา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง

6. ผศ.ดร.ภาคภูมิ  จารุภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7. ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.adscientificindex.com/university/Rajamangala+University+of+Technology+Lanna/

KEYWORD : Rajamangala University of Technology Lanna

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา