โลโก้เว็บไซต์ เรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 791 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอมที่ 1 ในการเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเคมี  ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 

            สำหรับในเทอมที่ 2  วันที่ 23  มกราคม  2562   ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดกิจกรรม สอนการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6  โดยมีหัวข้อเรื่อง  ด้านฟิสิกส์  “สนุกคิดไฟฟ้าเบื้องต้น”  ด้านเคมี  “พลังงานไฟฟ้าจากพืชผักผลไม้ใกล้ๆตัว”  ด้านชีววิทยา  เรียนรู้ตัวอย่างเซลล์พืช  ตัวอย่างเซลล์สัตว์  อาณาจักรโปรติสตา (Kingdom Protista)    อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera)  โครงสร้างของดอกไม้  เมล็ดถั่วแดง เมล็ดข้าวโพด     และด้านคอมพิวเตอร์  “ไอทีมหาสนุก”  ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ  AR  (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน   ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เกิดทักษะและความชำนาญในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไป 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา