โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 615 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2561  ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม  โดยงานยุทธศาสตร์และแผน  ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่  15 – 17  พฤศจิกายน  2561  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร  ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมจำนวน  76  คน   ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ  2562  บรรลุวัตถุประสงค์  มีกรอบการดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน  และบุคลากร  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและจักทำยุทธศาสตร์  ตลอดจนสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน  เพื่อร่วมพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา