โลโก้เว็บไซต์ ตำบลบ้านกร่างจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาหยอดอินทรีย์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ตำบลบ้านกร่างจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาหยอดอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินโครงการ “การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์” เพื่อสาธิตการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวอินทรีย์  ณ แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน  8 ไร่  ใช้พันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ประทุมธานี1  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  โดยมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน  10 ถัง  เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ผ่านมานั้น  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561  ครบกำหนดอายุข้าว 120 วัน  ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง พร้อมด้วย    รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกร่าง  และ คณาจารย์  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมลงแขก    “เก็บเกี่ยวข้าวนาหยอดอินทรีย์”  ครั้งนี้  ด้วยความสนุกสนาน  โดยผลิตที่ได้รับเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ จำนวน  1170  กิโลกรัม  

จากการดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ "ขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย" ซึ่งได้รับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภพา(สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรม โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น ในการทำให้เกิดระบบอาหารชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

         

ภาพ- ศิริลักษณ์  เสน่หา  , ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา