โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1847 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดจัดงานพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ให้กับข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างประจำ  ผู้ที่ได้รับพระราชทาน  ปี พ.ศ2559    ถึง   พ.ศ.2560  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   จำนวน 24 ท่าน ประกอบด้วย

เหรียญจักรพรรดิมาลา

1. นายนพดล              ตรีรัตน์

2. นายบุญเจิด             กาญจนา

3. นางกรรณิการ์          ประทุมโทน

4. นางจารวี                เลิกสายเพ็ง

5. นางน้ำค้าง              สุขเกษ

6. นางสาวรัชฎา           ประเสริฐกุล

7. นางวาสนา               สิงห์ดวง


เหรียญทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

1. นายบุญฤทธิ์            สโมสร

2. นายประวัติ              ปรางสุรางค์

3. นางจันทรา              สโมสร

4. นางสาวต้องหทัย       ทองงามขำ

5. นางสาวรัชฎา           ประเสริฐกุล

6. นางสาวสายใจ          วิชญ์สันต์กุล

 

เหรียญตริตาภรณ์มงกุฎไทย

1.นางกัญญกาญจน์        ไซเออร์ส

 

 

 

เหรียญจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

1. นายคชรัตน์             ทองฟัก

2. นายวฤช                 ดอนคำเพ็ง

3. นายสุภภณ              พลอยอิ่ม

4. นายวิทยา               พรหมพฤกษ์

5. นายบุญสม              ยอดเพชร

6. นายสมจิตร             ประภาหาร

7. นางสาวขวัญกมล       รักปรางค์

8. นางสาวคัชรินทร์       ทองฟัก

9. นางสาวปฏิกมล        โพธิคามบำรุง

10. นางสุพัฒตรา          ปรางสุรางค์

 

          โดยมี คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมแสดงความยินดี และ แสดงความชื่นชม   กับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกท่าน       ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติราชการ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ     ด้วยความเรียบร้อย    มุ่งมั่น    ความเข้มแข็ง และเสียสละ ตลอดระยะเวลาการรับราชการ    

 

         

ภาพ-ทีมงานประชาสัมพันธ์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา