โลโก้เว็บไซต์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1998 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ห้องคอนเวนชั่น2  โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ประธาน การสัมมนาและเสนอข้อคิดเห็น  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน  โดยมี พลเอก ดร ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  นายบำรุง  รื่นบันเทิง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายณฐกร  โซ่จินดามณี  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดร.ศิริน สิมารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นักธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนา

          เนื่องจากทางรัฐบาลประกาศนโยบายให้จังหวัดพิษณุโลกเป็น “เขตเศรษฐกิจใหม่”เพื่อให้การกระตุ้นทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี  ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพิษณุโลก ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการสัมมนาและเสนอข้อคิดเห็น “โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการสร้างความเข้าใจ และ ตระหนักในความจำเป็นในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอย่างยั่งยืน โดยนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง และมีความจำเป็นจะต้องนำบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดมาสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

          การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิทยากร ซึ่งเป็นกูรูด้านผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศ คือ  1. ท่านอาจารย์ฐาปนา   บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย และ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย บรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020  ตำแหน่งและบทบาทการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และเมืองพาณิชยกรรมของภูมิภาค ” 2. ท่านผศ.ดร.ปุ่น   เที่ยงบูรณธรรม ผู้บริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยายในหัวข้อ “พิษณุโลกกับการเป็น New Platform การยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาค” และ  3.ท่านอาจารย์สุรเดช   ทวีแสงสกุลไทย ผู้บริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคโดยบริษัทพัฒนาเมือง กรณีศึกษา ขอนแก่นพัฒนาเมือง”ต่อไป

 

ภาพ - ดร.ศิริน สิมารักษ์, นายวัฒนพร อัครชินพรรณ

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา