โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3804 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 กันยายน 2560  ที่บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนวังทองพิทยาคม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานตามโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง”  โดยมี ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน ภายในงาน  

          เนื่องด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ โรงเรียนวังทองพิทยาคม   โดยทีมงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการ สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีทักษะอาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  พัฒนาครูพี่เลี้ยงให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงและตอบสนองความต้องการในด้านกำลังคนของประเทศชาติ โดยทีมงานคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน  ในการดำเนินงาน กิจกรรม 3 กิจกรรม  ได้แก่ 1.ไส้เดือนดินเครื่องจักรชีวะ...ย่อยขยะ “เหม็น” เป็น “หอม”  2.พลังงานก๊าซชีวภาพ..จากของเสียสู่พลังงาน และ 3.ปุ๋ยหมัก..เปลี่ยนขยะเป็นอาหารพืช   ซึ่งมีทีมงานจาก สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง   พร้อมด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ประกอบการภายในอำเภอวังทอง  ร่วมเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับนักเรียน มีการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 11 กันยายน 2560   ทั้งนี้ เพื่อการสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนากำลังคนตามความต้องการการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ เช่น  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกัน เรียกว่า สะเต็มศึกษา (STEM Education)  และเป็นกิจกรรมตามนโยบาย  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียนของนักเรียน  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนลดความเครียด และเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นั้น สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 

https://www.facebook.com/PrRLPhitsanulok/media_set?set=a.858971237594051.1073742840.100004435482094&type=3&pnref=storyออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา