โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น(Hackathon2017)    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น(Hackathon2017)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 กันยายน 2560  ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการให้นักศึกษานำเสนอผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น  (Hackathon2017)  โดยมี ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน  นายชัยธวัช จารุทรรศน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน  โครงการครั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตร  วท.บ.พืชศาสตร์  วท.บ.สัตวศาตร์  วท.บ.ประมง  วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร  นำเสนอผลงาน รวมจำนวน 7  กลุ่ม ซึ่งได้รับเกียรติจาก  คุณณัฐกานต์  นามมะกุนา  ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา มหาวิทยาลัยนเรศวร  คุณพรรษกร  วรวิมลวนิช  กรรมการบริหาร บริษัทวิมลวนิช จำกัด  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร(มทร.ล้านนา)   ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย  อ.สวรรยา  หาญวงษา  และ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์  เป็นกรรมการครั้งนี้  ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงานร่วมกันเป็นทีม  ฝึกให้นักศึกษารู้จักการแก้ไขปัญหา การวางแผนการทำงาน  เพื่อให้เกิดทักษะในวิชาชีพ  และเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรรมที่มีสไตล์  รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง ที่สามารถใช้งานได้จริง 

 

ภาพ-อาจารย์สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา