โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมสนับสนุนเปิดร้าน Thai Denmark Milk Shop  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมสนับสนุนเปิดร้าน Thai Denmark Milk Shop

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ร่วมสนับสนุนการเปิดร้านThai Denmark Milk Shop 

 

          วันที่ 22 สิงหาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ร่วมผลักดันสนับสนุน ผู้ประกอบการการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559  ดำเนินการเปิดร้าน  จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ไทย-เดนมาร์ค” (Thai Denmark Milk Shop) 

          โดยช่วงก่อนพิธีเปิดงาน  ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค ให้กับ ดร.มานพ  เกตุเมฆ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะครูและนักเรียน  จำนวน 4,000 กล่อง  เพื่อปลูกฝังการดื่มนมให้กับนักเรียนอันจะส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

          จากนั้น นายธัชชัย สีสุวรรณ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดโครงการ“ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ไทย-เดนมาร์ค” (Thai Denmark Milk Shop)  ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โดยมี ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

          โครงการ ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ที่ดำเนินได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ในการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ขึ้นในเขตภาคเหนือตอนล่าง จึงทำให้เกิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค” (Thai Denmark Milk Shop) ขึ้น โดยการประสานงานจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(UBI) ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อม ในการดำเนินธุรกิจการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค สัญลักษณ์ (วัวแดง)    ด้วยการให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การพัฒนาและกำกับคุณภาพมาตรฐาน และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและกำกับมาตรฐานจากฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ด้วยการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร่วมกับ อสค. อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

          ซึ่งผู้ประกอบการ ที่ผ่านการอบรมและประกอบธุรกิจ ครั้งนี้ ได้แก่ คุณจักรกฤษ พราวศรี  , คุณภคอร เรืองฉาย  และ คุณจิตตนันท์ มหายศนันท์ ดำเนินการจัดตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ไทย-เดนมาร์ค” (Thai Denmark Milk Shop)  ขึ้นภายในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ทำการเปิดบริการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  เวลา 07.0007.50 น. , เวลา 11.00–12.50 น.  และ เวลา 15.00 – 17.00 น.   วันศุกร์  เวลา 07.00 07.50 น. , เวลา 11.00 – 12.50 น.  และ  เวลา 14.00 – 17.00 น.  

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนของประเทศชาติ ได้บริโภคนมในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมเติบโตสู่วัยศึกษาเล่าเรียน ต่อไป.

ภาพ - สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา