โลโก้เว็บไซต์ การอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสถาบัน


วันที่ 7 สิงหาคม 2560  ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิด  โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์การประกันคุรภาพการศึกษา ของ สกอ. ทั้งนี้  เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตาฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน วิธีการจัดทำรายงาน วิธีเก็บรักษาข้อมูล และการประเินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ภาพ-ธีร์วรา  แสงอินทร์,ดร.โสภณา สำราญ

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม