โลโก้เว็บไซต์ การอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา