โลโก้เว็บไซต์ งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1654 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  18 สิงหาคม  2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัด งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  Open House..Open Opportunity  Green Agriculture Green University   “โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์     ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  อีกทั้ง  เป็นการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ผู้สนใจชมกิจกรรมด้านวิชาการเชิงเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานและการสาธิตทางวิชาการของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์    นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  , การนำเสนอองค์ความรู้  ด้านเกษตรปลอดภัย  , รับชมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว-ปลาอาหาร ปลอดภัย ภายใต้แนวคิดโครงการพระราชดำริใหม่  ,     เรียนรู้กรรมวิธีการสีข้าว ณ โรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ,  ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยด้วยระบบอัตโนมัติภายใต้สภาพโรงเรือน (เมล่อน) , ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทย 

          นอกจากนี้  ยังมี กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน   จำนวน 15 รายการ  ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)   การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)   การแข่งขันเรียนชื่อสัตว์น้ำ   การแข่งขันจับปลา   การแข่งขันทำไก่อบฟาง   การแข่งขันจับสุกร   การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้าเทียม   การประกวดโครงการทางวิศวกรรมศาสตร์  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันจัดแจกันดอกไม้ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   การแข่งขันตอบปัญหาด้านดินและปุ๋ย   และ การแข่งขันตอบปัญหาด้านข้าวปลอดภัย

 

ภาพ - ทีมงานประชาสัมพันธ์

ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่ม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา