โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนอนุบาลปาริมาเรียนรู้นอกห้องเรียนดูงานสุกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนอนุบาลปาริมาเรียนรู้นอกห้องเรียนดูงานสุกร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กรกฏาคม 2560   ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์  และ ดร.อัษฏาวุธ  สนั่นสนาม อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นวิทยากร นำชมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเลี้ยงเลี้ยงดูพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ สุกร และ  การเลี้ยงสุกรปล่อยแปลง   ให้กับ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2  ห้อง Starfish (อายุ 3 – 4 ปี)   จำนวน 25 คน  พร้อมคณะครู  จำนวน  3 คน  ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach) ซึ่งเป็นการทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อต่อยอดจาการเรียนรู้ในห้องเรียน  โดยหลังจากดูงานภายในโรงเลี้ยงสุกรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก แล้วนั้น  คุณครูได้ให้นักเรียนวาดภาพสุกร  ที่นักเรียนได้ศึกษาดูงานมา   ตามจิตนาการของแต่ละคน

ขอบคุณภาพ  จาก ดร.อัษฏาวุธ  สนั่นสนาม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา