โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนโรงเรียนปาริมาดูงานการเลี้ยงไก่-ไข่ปลอดภัย   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนโรงเรียนปาริมาดูงานการเลี้ยงไก่-ไข่ปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 กรกฏาคม 2560  เวลา 13.00 น.  ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ณวรรณพร  จิรารัตน์ อาจารประจำสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นวิทยากร นำชมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเลี้ยงไก่ไข่ปลอดภัย  ให้กับ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2  ห้อง Starfish จำนวน 25 คน  พร้อมคณะครู    ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach) ซึ่งเป็นการทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อต่อยอดจาการเรียนรู้ในห้องเรียน  โดยนักเรียนได้รับไข่ไก่ปลอดสารพิษเป็นของที่ระลึกคนละ 1 ฟอง จากการศึกษาดูงาน ครั้งนี้

ขอบคุณภาพ  จาก ดร.อัษฏาวุธ  สนั่นนาม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา