โลโก้เว็บไซต์ ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1650 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ผศ.สุภวรรณ พันธุ์จันทร์  หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมมาถบพิตร ครั้งที่12   โดยมี พระสุเมศ  สุเมโธ  และ พระวิทยากรจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่        ทำการฝึกนั่งสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน 44    การสนทนาธรรม      ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติธรรม  ยังมีกิจกรรม  ทอดผ้าป่าความดี ตัดความชั่ว และ  การปฏิญาณตนเป็นคนดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     ซึ่งมี คณาจารย์ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม จำนวน 200 คน    ระหว่างวันที่  14 – 16  กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

          ทั้งนี้  เพื่อให้ คณาจารย์  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย   พระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ พระปรีชาสามารถด้านต่างๆมากมายที่ทรงตรากตรำ      พระวรกาย จนบังเกิดประโยชน์สุขต่ออาณาประชาราษฎร์มาอย่างต่อเนื่อง   อีกทั้ง  เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษา และ ได้ฝึกฝนการปฏิบัติธรรม  มีความรู้การปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิต อันจะส่งผลให้เกิดสมาธิ  สติ และ ปัญญา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นผลให้เกิดการพัฒนาคนและสังคมที่เกื้อกูลธรรม   อีกทั้ง  ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคลองตามนโยบาย 3D ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเก่ง ดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา