โลโก้เว็บไซต์ บันทึกข้อตกลงพัฒนาระบบงานฟาร์มอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บันทึกข้อตกลงพัฒนาระบบงานฟาร์มอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ ประธานสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน  ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นพยานกิตติมศักดิ์ในการลงนามบันทึกข้อตกลง  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กับ บริษัท อรุณศิลป์พัฒนา จำกัด  โดยมี  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมลงนามกับ นายสหพันธ์  ปฐมวัฒนานุรักษ์  กรรมการผู้จัดการ และนายเอกอนันต์  อินทร์ทอง  กรรมการบริหาร   บริษัท อรุณศิลป์พัฒนา จำกัด  โดยมี  ผศ.วรางคณา  กรุยรุ่งโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วย  นายอนุรักษ์ วงค์โพย  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร บริษัท อรุณศิลป์พัฒนา จำกัด   ร่วมเป็นพยาน ลงนามในการบันทึกข้อตกลง ครั้งนี้    ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่การ ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัย  และ สามารถพัฒนาระบบงานฟาร์มอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และ ประชาชน ต่อไป

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา