โลโก้เว็บไซต์ การอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านช่าง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านช่าง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 767 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 มิถุนายน 2560  ดร.ประเทียบ พรมสีนอง พร้อมด้วย อ.สวรรยา หาญวงษา  อ.กิติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์  , อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ดำเนินการเป็นครูวิทยากรอบรม ใน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงฯ ให้กับสถาบันเครือข่าย ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานทางช่างเป็นฐานในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมยางพิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก   ทั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านช่าง ให้คณะครูเพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนนักเรียนต่อไป โดยจะสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ต่อไปได้

ขอบคุณภาพ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา