โลโก้เว็บไซต์ ประกวดผลงานการสอน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกวดผลงานการสอน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 828 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สำนักงานประคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดจัด โครงการ “อบรมสัมมนาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี (Good Practices)”  เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน ได้แลกเปลี่ยนความรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 22 ผลงาน  และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน จำนวน 10 ท่าน คณาจารย์ผู้ผ่านการคัดเลือกได้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  ในวันที่ 7  มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา  

          โดยวันที่ 15  มิถุนายน 2560 ภายในงานพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน มอบโล่และเงินรางวัล ให้กับคณาจารย์ผู้ชนะการประกวด  ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ชื่อผลงาน   กับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ออนไลน์ด้วยตัวเอง ในรายวิชา การเงินธุรกิจ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ชื่อผลงาน การผลิตพืช  ในรายวิชา  การผลิตพืช 

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล  ได้แก่

ดร.กาญจนา  ทวินันท์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ชื่อผลงาน บทพิสูจน์ของการเรียนรู้ เข้าใจ และนำไปใช้จริง ในรายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมทางธุรกิจ  

ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   ชื่อผลงาน  เพิ่มมูลค่าของน้ำนมสู่ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในเชิงสร้างสรรค์ ในรายวิชา เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์ 

          รางวัลชมเชย 4 รางวัล  ได้แก่

ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   ชื่อผลงาน  การกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร (Nutrient function claim) ในผลตภัณฑ์อาหาร เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ในรายวิชาโภชนาการ Nutrition  

อาจารย์ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) ในรายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

อาจารย์ลัดดาวัลย์ หวังเจริญและคณะ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน  (Problem-based Learning)  ในรายวิชา โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

อาจารย์วิทยา  พรหมพฤกษ์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ชื่อผลงาน พลังงานธรรมชาติกับทักษะความรู้ สู่การนำมาซึ่งอาชีพ ในรายวิชา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

 

ภาพ- อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา