โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1945 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560  ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู” นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี อาจารย์กมลศักดิ์  รัตนวงษ์  บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การปฏิบัติตนในการเป็นครูฝึกสอน”  , อาจารย์อำนวย  คำบุญ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณในวิชาชีพครู” , อาจารย์แมน  ฟักทอง บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนวิชาชีพช่าง”  , ดร.ประเทียบ พรมสีนอง บรรยายในหัวข้อเรื่อง “งานในขณะปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู”  และ ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กำหนดการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูและการบันทึกคู่มือ”  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ - ความเข้าใจแก่นักศึกษาในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยการดำเนินการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และ เพื่อตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  ในส่วนของการสร้างบัณฑิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในประเด็นการสร้างกลไกในการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา