โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาการจัดการ   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการสัมมนาการจัดการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการ  ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์   โดยมี ดร.กาญจนา  ทวินันท์  เป็นอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่  ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ  จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการจัดการคุณภาพและด้านการตลาดการเงิน  ของบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จำกัด(มหาชน) , บริษัทท่าเรือแหลมฉบัง และ บริษัทโอสถสภา จำกัด   โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนและชีวิตการทำงาน   ส่งเสริมให้เกิดการฝึกทักษะเน้นกระบวนการคิดการจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและการแก้ปัญหา    และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   และนำผลสรุปมาร่วมกันสัมมนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการซึ่งกันและกันในชั้นเรียน  ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับอาชีพการงานของตนเองในอนาคต ต่อไป 


ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา