โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอาชีพ การแปรรูปเนื้อสัตว์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการฝึกอาชีพ การแปรรูปเนื้อสัตว์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ที่โรงงานแปรรูป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผศ.จุฑามาศ  ถิระสาโรช  อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอาชีพ การแปรรูปเนื้อสัตว์ ให้กับสมาชิก  โครงการหมู่บ้านยกระดับบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24 -25 เมษายน 2560 นี้   โดยช่วงเช้าของวันที่ 24 เมษายน 2560  ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม ดังกล่าว

         

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

ขอบคุณภาพถ่ายจาก อ.วรกฤช ดอนคำเพ็ง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา