โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560     | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 มีนาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเช้าวันเสาร์ที่  11 มีนาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง       กำหนดจัดงานโครงการ ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่  10  ประจำปี 2560   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี     โดยมี  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน  พร้อมด้วย  คณาจารย์  พนักงาน คุณสำเนาว์  พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ศิษย์เก่า นักศึกษา  รวมทั้ง ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   และประชาชน ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เข้าร่วมพิธี

    กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ  มีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์  ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  เดินไปตามถนน  เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เข้าสู่ภายในชุมชนตำบลบ้านกร่าง  ระยะทาง  ประมาณ   5  กิโลเมตร 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นเทิดพระเกียรติ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    โดยเสด็จเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย    อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ออกกำลังกาย  ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 


         

ภาพ – ศิริลักษณ์ เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา