โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการ มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3023 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำ ผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ได้จัดทำ ผลงานตลอดจนนำเสนอ ผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. รวมถึงเป็นการกระตุ้นและส่ง เสริมศักยภาพ ของคณาจารย์ให้มีตำแหน่ง ทางวิชาการตามสัดส่วนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ สกอ. โดยกลุ่มเป้าหมายการจัดโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดม ศึกษา ในสายวิชาการ จำนวน 132 ราย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สละเวลามาร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2.ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ 3.ผศ.สุรพล มโนวงศ์ 4.รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา