โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มีนาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฏระเบียบและข้อบังคับดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

นโยบายความโปร่งใส.pdf  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา