โลโก้เว็บไซต์ การพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 3751 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและ ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 โดยนายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม   โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 ทังนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่าน ได้แก่ รศ.สุทัศน์  จุลศรีไกวัล  ท่านอุดม  มณีขัติย์ รศ.ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล และดร.อรุณี  ยศบุตร และผู้บริหารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน จัดในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการนำเสนอข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน ประจำปี 2560 รอบ 2 จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

1.   หมู่บ้านแหลมโพธิ์ ม.9 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย นายวรกฤช  ดอนคำเพ็ง  มทร.ล้านนา พิษณุโลก

2.   หมู่บ้านปูแป้ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โดย ดร.ยุธนา  ศรีอุดม  มทร.ล้านนา ตาก

3.   หมู่บ้าน ชุมชน แม่กึ๊ดสามท่า ม.5 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โดย นายสุทธิศักดิ์  สุขัมศรี  มทร.ล้านนา ตาก

4.   หมู่บ้านสันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดย ผศ.ทนงศักดิ์        ยาทะเล  มทร.ล้านนา ตาก

5.   หมู่บ้านห้วยทราย ม.8 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดย ผศ.ประยงค์  ใสนวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

6.   ตำบลเมืองเล็น  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ธวัชชัย  พึ่งธรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

7.   หมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน หมู่ 14  ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก โดย นายอาทิตย์  ใจคำฟู กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

8.   หมู่บ้านห้วยหาด ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน โดย นายสุพจน์ ดีอิ่นคำ มทร.ล้านนา น่าน

9.   หมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง ม.11 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โดย นายมานิตย์  อินทร์คำเชื้อ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลังจากการนำเสนอโครงการดังกล่าว ทางสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามคำแนะนำของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งให้คณะทำงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา