โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งนำองค์กรสู่การบริหารงานที่มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งนำองค์กรสู่การบริหารงานที่มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3733 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 และบรรยายในหัวข้อ “ ทิศทางการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส” ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว  และในโครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก นายอมรพันธุ์  นิมานันท์ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ” โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน  

                สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และได้มีการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติ ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา