โลโก้เว็บไซต์ โครงการกระตุ้นติดตามบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จัดทำผลงานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการกระตุ้นติดตามบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จัดทำผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 ธันวาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 2146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559 คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการเกษตร จัด "โครงการกระตุ้นติดตามบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จัดทำผลงานทางวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมในการผลิตผลงานวิชาการในรูปหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (สายวิชาการ) รวมทั้งเพื่อให้คณะ มีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร และสนับสนุนวิชาการที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม ตาก น่าน พิษณุโลก ลำปาง และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา