โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ จัด 2 โครงการฯ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทย์ฯ จัด 2 โครงการฯ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 3390 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์ลและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการเปิดพิธี จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการกระตุ้นติดตามบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จัดทำผลงานทางวิชาการ และ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็ม STAM ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 5 ท่าน คือ ศ.ดร.สายสมร ลำยอง ร.ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ ร.ศดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ อาจารย์ นฤพนธ์ ฉัตราบาล และอาจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เสียสละเวลามาบรรยาย ให้คำปรึกษาและชี้แนะให้แก่บุคลากร โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการรวมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ และสายสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ ตาก น่าน พิษณุโลก ลำปาง และจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้ง 2 โครงการในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 จะเป็นการบรรยาย พร้อมทั้งเป็นการฝึกปฎิบัติจริงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา