โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ ประชุมข้อราชการ ปี งปม. ๖๐ ครั้งที่ ๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ ประชุมข้อราชการ ปี งปม. ๖๐ ครั้งที่ ๑

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 960 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วานนี้ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมข้อราชการสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video-conference) ร่วมกับงานวิทยบริการ ๖ พื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของงานวิทยบริการ (พื้นที่ตาก ณ ห้องเรียน ARC ๔๐๔ อาคารวิทยบริการฯ ,พื้นที่น่าน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารวิศวกรรมฯ ,พื้นที่พิษณุโลก ณ ห้องประชุม ๑๔๒๓ อาคารวิทยบริการฯ ,พื้นที่ลำปาง ห้องประชุม ๑๕-๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการฯ และพื้นที่เชียงราย ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารวิทยบริการฯ)

โดยข้อราชการที่ประชุมฯ คือ ๑.การจัดสรรงบผลประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบำรุงห้องสมุด) ๒.แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๓.ผลการสำรวจจุดติดตั้ง Access Point (AP) ที่ขยายเพิ่มเติม ๔.คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อราชการดังกล่าว ไปดำเนินการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบาย ของสำนักฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา