โลโก้เว็บไซต์ กองคลัง จัดทบทวนแนวปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กองคลัง จัดทบทวนแนวปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่าย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2790 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองคลัง จัดทบทวนแนวปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่าย

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมทบทวนแนวปฏิบัติระเบียนเบิกจ่ายแนวทางการพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผศ.พรรณี  นุกูลคาม ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย แบ่งกลุ่มประชุมย่อยและปฏิบัติการทบทวนแนวปฏิบัติ ระเบียบเบิกจ่ายและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามการปฏิบัติงาน 2 กลุ่ม กลุ่มงานบัญชี (ระเบียบเบิกจ่าย เงินยืมทดลองราชการ) กลุ่มงานบัญชี (ผังบัญชี ระบบ GFMS ระบบ ERP) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2559 ณ แจ้ซ้อนฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา