โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management to Learning Organization KM to LO) ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานประชุมฯ และได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาการจัดการความรู้ ผศ.แก้วตา  ขาวเหลือง และท่านวิทยากร คุณพนิดา จอมจันทร์ยองผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณเผชิญวาส ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนใบบุญ จังหวัดลำพูน มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ในองค์กร กับผู้ร่วมประชุมสัมมนาจากผู้แทนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา