โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Training) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Training)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 3201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Training) และจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา