โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลพิษณุโลก จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลพิษณุโลก จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกันทำกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” โดยเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากโครงการ “ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ที่บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ด้วยการดำนา ในพื้นที่ 10 ไร่ ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีบูชาพระแม่ธรณีและพรแม่โพสพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของการปลูกข้าว และการร่วมมือสมัครสมานสามัคคีรวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกำลังและความสามารถของตน บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสมดุล และเมื่อ หลาย ๆ ชุมชนพอเพียงมารวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาและร่วมกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะกลายเป็นสังคมแห่งความพอเพียงได้ในที่สุด

ภาพ - ศิริลักษณ์ เสน่หา , ปภาดา พลอยอิ่ม, นฤนนท์ บุญมี 
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา