โลโก้เว็บไซต์ การพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ปี 2560 ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ปี 2560 ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 3032 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน 5 เขตพื้นที่ 4 คณะ 1 สถาบันวิจัยฯ 1 วิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

         โดยมีผู้นำเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 จำนวน 8 หมู่บ้าน ชุมชน ดังนี้

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านแม่กาษา โดย พจอ.อำนาจ ใจคำฟู กองกลาง มทร.ล้านนา

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนกรณีบ้านขามสุ่มเวียง โดย นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านหลวง โดย ว่าที่ รต.ชัยภูมิ สีมา คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านใหม่นาแขม โดย ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

5. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง โดย ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามประราชดำริ บ้านปางขอน โดย น.ส.สุภัทรจิตต์ มะโนสด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

7. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านต้นต้อง โดย ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล มทร.ล้านนา ลำปาง

8. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านสองธาร โดย นายเฉลิม ยาวิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

        ทั้งนี้ ให้ผู้นำเสนอโครงการ ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และส่งกลับมายังสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในเวลาราชการ เพื่อจะได้พิจารณาโอนงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการต่อไป

ข่าว : หนึ่งฤทัย แสงใส

ภาพ : จักรินทร์ ชื่นสมบัติ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา