โลโก้เว็บไซต์ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2925 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คุณกฤษกมล  สุภัคกนก ผู้จัดการเขตพื้นที่ พร้อมด้วยคุณวรรณพร  เมืองเกียง ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท ให้แก่ นางสาวจารุวรรณ  ยังสังข์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ล้านนา พิษณุโลก และ นางสาวอุษา  เพ็ญจันทร์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ซึ่งผ่านจากเห็นชอบตามเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา