โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ คณะแพทย์ฯ มช.วิจัยพัฒนาเครื่องมือให้ตอบโจทย์การใช้งานทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จับมือ คณะแพทย์ฯ มช.วิจัยพัฒนาเครื่องมือให้ตอบโจทย์การใช้งานทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2849 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์สาคร ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีรับผิดชอบงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ.ห้วยแก้ว  ในโอกาสที่เดินทางเข้าหารือการทำความร่วมมือการทำวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานในทางการแพทย์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ในที่ประชุมหารือยังมีแนวคิดในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมการแพทย์หรือ biomedical engineering อีกด้วย  ซึ่งภายหลังการหารือดังกล่าวแล้วเสร็จจะได้มีการนำข้อสรุปต่างๆ นำเสนอต่อผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและกำหนดกรอบระยะเวลา ขั้นตอนวิธีการในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา