โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้าโครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index : PI) บนพื้นฐาน รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา เดินหน้าโครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index : PI) บนพื้นฐาน รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 884 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 4 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index : PI) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนร่วมงานผ่านระบบการประเมิน The Predictive Index (PI) โดยทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรเป็นรายบุคคล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น และสามารถต่อยอดการใช้เครื่องมือดังกล่าวสำหรับวางแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เหมาะสมบนพื้นฐาน "รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร" อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 157 รายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา