โลโก้เว็บไซต์ ลงนามความร่วมมือ ASEAN Logistics Academic Network (ALA)  เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงนามความร่วมมือ ASEAN Logistics Academic Network (ALA) เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1087 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  ลงนามความร่วมมือ ASEAN Logistics Academic Network (ALA)  เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ASEAN Logistics Academic Network (ALA)  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 7 แห่ง อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3) มหาวิทยาลัยพะเยา 4) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้ชื่อ “ASEAN Logistics Academic Network” หรือ ALA   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการดำเนินงานวิจัย และ งานบริการวิชาการ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา