โลโก้เว็บไซต์ Open House Rmutl Phitsanulok  “เปิดบ้านหลังที่สอง เพิ่มมุมมองทางการศึกษา” ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Open House Rmutl Phitsanulok “เปิดบ้านหลังที่สอง เพิ่มมุมมองทางการศึกษา” ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 854 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู และนักเรียน ภายในกิจกรรมโครงการ แนะแนวเชิงรุก แบบบูรณาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  (Open House Rmutl Phitsanulok)  ประจำปีการศึกษา 2566   “เปิดบ้านหลังที่สอง เพิ่มมุมมองทางการศึกษา”  ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  

          ด้วยบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ต่อไป  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อแนะนำหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักสำหรับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป  และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร/สาขาวิชา การเรียนการสอนของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ  

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้  การแนะนำ/การสาธิต/การแสดงตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอน  นำเสนอผลงาน  สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักศึกษา  ผลงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ  จากคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา  จาก 3 คณะ

ประกอบด้วย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน  6 หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน  3 หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 4 หลักสูตร
          ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  โรงเรียนบ้านปลักแรด  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมืองพิษณุโลก   พร้อมทั้ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง หมู่ที่ 1 – 9 และ หมู่ที่ 11 – 12  เข้าร่วมงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา