โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 จังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1574 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่  24  มิถุนายน 2565  ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565  โอกาสนี้  นางสุทินา  พึ่งทอง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมงาน พร้อมด้วย  นางสาวพิรานันท์  นามมุลตรี หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    รับมอบเกียรติบัตร  ในการร่วมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

          ทั้งนี้ จากมติที่ประชุม สมัชชาสหประชาชาติ  กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์  ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลก  อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

          สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ปี 2565  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง  โดยประชาชนทุกคน  ที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวัง  แจ้งเบาะแส  และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา