โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมมือ บ.อีโคเทค พาร์ท เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้พลังงานทางเลือกใหม่ สนับสนุนนักวิจัยสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมมือ บ.อีโคเทค พาร์ท เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้พลังงานทางเลือกใหม่ สนับสนุนนักวิจัยสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2760 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาด ระบบสะสมพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ร่วมกับ บริษัทอีโคเทค พาร์ท จำกัด ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการร่วมดำเนินการโครงการศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาด ระบบสะสมพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสหาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะด้านงานวิศวกรรม จัดพิธีขึ้น วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณบริษัทอีโคเทค เป็นอย่างมากที่เห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจของหน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา ในฐานะของนักวิชาการที่มีหน้าที่ในการ ศึกษา วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เรามีความตั้งใจที่จะส่งต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไปยังหน่วยงาน องค์กรและประชาชนทั่วไป เพราะในอนาคต พลังงานสะอาดจะเป็นพลังงานทางเลือกของประชาชนที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในโอกาสครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่จะส่งต่อองค์ความรู้ที่มีแก่สังคม รวมถึงการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเข้าไปช่วยให้ทุกคนเข้าถึงและได้ประโยชน์การใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา