โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้านนิทรรศการ ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้านนิทรรศการ ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มีนาคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1677 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้านนิทรรศการ ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด จากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ เวทีร้านกาชาด ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดการประกวดร้านนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด และประเภทส่วนราชการระดับอำเภอ โดยส่วนราชการระดับจังหวัด มีหน่วยงานส่งเข้าประกวด จำนวน 9 กระทรวง 4 หน่วยงาน และประเภทส่วนราชการระดับอำเภอ มีอำเภอทั้ง 15 อำเภอ เข้าร่วมประกวด

ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัดที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

ประเภทส่วนราชการระดับอำเภอที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอภูเพียง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเวียงสา

 

ขอบคุณภาพ : สกาวเดือน เมฆวิไล มทร.ล้านนา น่าน

ข้อมูลข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา