โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 942 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน กล่าวเปิดกิจและให้โอวาทในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 และนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารวิทยบริการ และมีนางสาวสุชฎา ผาสุข เป็นตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวสรรเสริญคุณบิดามารดาครูอาจารย์ มีการมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านเรียนดี จำนวน 23 คน ด้านกีฬา จำนวน 8 คน ด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 5 คน ด้านดนตรี จำนวน 2 คน และด้านกิจกรรม จำนวน 12 คน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา และสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุม และร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ การถ่ายทอดสดช่องทาง Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ในกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายกิติศักดิ์ แก้วนิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน บรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติตัวตรวจโควิคด้วยตนเอง ชุดตรวจโควิค Rapid Antigen Test Kit (ATK)”  และนาง สรัญญา  ปุญญกาญจนะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน บรรยายในหัวข้อ “ การเตรียมตัวก่อนรับสมัครงาน” และมีนิทรรศการการรับสมัครงาน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน เพื่อให้นักศึกษาสอบถามข้อมูล การขึ้นบัญชีแรงงาน และแนวทางปฏิบัติในการสมัครงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

อัลบั้ม 17 มีนาคม 2565 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา