โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-03-17

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน กล่าวเปิดกิจและให้โอวาทในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 และนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารวิทยบริการ และมีนางสาวสุชฎา ผาสุข เป็นตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวสรรเสริญคุณบิดามารดาครูอาจารย์ มีการมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านเรียนดี จำน... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022)
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 17 มี.ค 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022) ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานจัดงานกล่าวรายงานและต้อนรับผู้ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรั... >> อ่านต่อ


นศ.เตรียมสถาปัตย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบ “ซุ้มจำหน่ายสินค้า
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันที่ 14 มีนาคม 2565 หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้ส่งตัวแทนนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม (ในรูปแบบออนไลน์) ในหัวข้อ "ออกแบบซุ้มจำหน่ายสินค้า" ระดับ ปวช. “งานสถาปนิกทักษิณ’65” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยใช้ทักษะความรู้จากการเรียนในห้องเรียนไปต่อยอดสู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา