โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มีนาคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 645 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง หลักสูตร : การปลูกพืชภายใต้โรงเรือนร่วมกับระบบ Internet of Tings (IOT) สำหรับการเกษตร (Smart Greenhouse for IOT) ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บุญฟู ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวปิดการฝึกอบรม  ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบิตการดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน นำร่องทดสอบหลักสูตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเกษตร์ศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดในรุ่นต่อไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้โรงเรือนเพื่อการปลูกพืชผักคุณภาพแบบโครงการหลวง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และองค์ความรู้การเพาะปลูก ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว และการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบการเพาะปลูก เพื่อให้ผู้เรียนรู้นำองค์รู้ไปปรับใช้ในระบบเกษตรเกษตร และสามารถสร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และเพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถใช้เทคโนโลยี การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) ร่วมกับการใช้ Internet of Tings (IOT) สำหรับการเกษตร อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้มีคณาจารย์สาขาพืชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน จำนวน 9 คน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน

 

ภาพเพิ่มเติม : 9 มีนาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง 

ขอบคุณภาพ : ราตรี 

                    : สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา