โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-03-09

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน
พุธ 9 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง หลักสูตร : การปลูกพืชภายใต้โรงเรือนร่วมกับระบบ Internet of Tings (IOT) สำหรับการเกษตร (Smart Greenhouse for IOT) ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บุญฟู ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวปิดการฝึกอบรม  ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบิตการดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันและพัฒนาพื้นที... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา