โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)  ศูนย์บ่มเพาะการเรียนการสอน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)  ศูนย์บ่มเพาะการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มกราคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 มกราคม 2565  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) กล่าวต้อนรับ   คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)  ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน  ที่มีเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรสาขาต่างๆ และผู้ประกอบการด้านเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการเกษตร  ได้จัดทำโครงการ  “ยุวชนคนเกษตร”  มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการทางการเกษตรที่มีศักยภาพ  พร้อมจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของครอบครัว  ชุมชน โดยยึดหลักการเป็นคนดี  คิดเป็น ทำเป็น  เพื่อพัฒนาคุณภาพของชุมชน

          โดยโครงการดังกล่าว  รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโครงการมูลนิธิฯ โดยมีสถานที่เรียนเป็นศูนย์บ่มเพาะและศูนย์การเรียนรู้ในภาคอีสานและภาคใต้  ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในจังหวัดพิษณุโลก ในกลุ่มของนิคมสร้างตนเองทุ่งสาร  ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม  และนิคมสร้างตนเองบางระกำ  อ.บางระกำ  แต่ยังไม่มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ของสถานที่เรียนเป็นศูนย์บ่มเพาะร่วมกับมูลนิธิฯ ดังกล่าว  โอกาสนี้  นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์  รองประธานพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือและอดีตหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)  และ นายเพราะ  ดีงาม  ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) รุ่น 17   เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานที่เรียนสำหรับนักศึกษาของมูลนิธิฯ รวมไปถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยการประชุมดังกล่าว  มีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 1423  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ซึ่งทางมูลนิธิฯจะดำเนินการพิจารณาและจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานในครั้งต่อไป

 

ปภาดา​ พลอยอิ่ม​ – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา